Nu hamnar inget på tippen

I dag gräver vi inte ner någonting alls på Lundåkradeponin. Så på bara några år har det hänt fler bra saker i avfallssvängen än på riktigt länge. Här kan du ta reda på mer om hur vi numera återvinner material och energi, hur vi renar lakvatten som sipprar ner genom deponin och hur vi tar hand om metangasen som räcker för att värma cirka 300 villor per år.

Förbuden mot deponering har tillsammans med ökad förbränning med energiutvinning och bättre återvinning tack vare ökad källsortering dramatiskt minskat deponeringen. I dag återvinns nästan allt avfall. Mindre än 1 procent går idag till deponianläggningar som fortfarande är aktiva.

Liten del till deponi framöver

Även i framtiden kommer vi dock att behöva deponera vissa typer av avfall. Det kan vara avfall som är förorenat av ämnen som vi vill få bort ur samhällets kretslopp, som asbest. Därför är det avfallet olämpligt att återvinna eller utnyttja på annat sätt. Det är viktigt att deponering sker på ett säkert och kontrollerat sätt så att miljöpåverkan blir minimal.

Deponering i sista hand

I många länder är deponering fortfarande vanligt och då inte minst i utvecklingsländer där man kanske inte har resurser till modernare metoder. Alternativen kan till exempel vara förbränning eller materialåtervinning. Deponering av avfall är det behandlingssätt som vi ska använda i sista hand i enlighet med avfallstrappan.

Täcker avfall och förorenade massor

Sen 2009 har LSR arbetat med återställningen av Lundåkradeponin. Våren 2020 påbörjade vi sluttäckningen av den. Sluttäckning innebär att LSR lägger tätduk etappvis. Det betyder att vi täcker gammalt avfall och förorenade massor så inget vatten kan tränga in eller deponigas läcka ut. Allt för att minska utsläpp och föroreningar. För att få en stabil konstruktion formas den gamla tippen med konstruktionsmassor i olika lager som packas. Detta är den största delen av arbetet och kräver mycket material och många arbetstimmar med olika maskiner.

Sluttäckning 2028

Efter täckningen med gummiduk lägger vi på cirka 700 000 ton schaktmassor, jord, kompostjord och sand. Materialet anpassas till vad ytan ska bestå av – äng, gräsyta eller landskapsväxter. Syftet är att skydda gummiduken men också att växtligheten ska kunna etablera sej. Enligt en dom från 2018 ska sluttäckningen vara klar 31 december 2028.

Stort arbete pågår

Lundåkradeponin är på 39 hektar, lika stor som 55 fotbollsplaner. Så det är ett stort arbete som pågår. Första etappen av sluttäckningen var klar 2020 och omfattade cirka 8 hektar. Arbetet därefter har i huvudsak inneburit ett betydande arbete för att säkerställa stabiliteten, skapa avrinning och goda slänter. Terrängmodulering utförs under arbetet för att skapa en intressant och naturlik landskapsbild.

Komplicerad process

Sluttäckningen är en komplicerad process eftersom arbetet framför allt är väderberoende. Under arbetet får det varken blåsa eller regna för mycket. Gummiduken får inte ta skada, då riskerar regnvatten nämligen att tränga in. Och när vatten passerar genom avfallet uppstår lakvatten, något vi absolut vill undvika. Varje del av arbetet utför vi enligt en plan som länsstyrelsen godkänt och det besiktas fortlöpande av oberoende kontrollant.

Bilden visar dukarna efter utläggning. Ovanpå dräneringsduken läggs schaktmassor, jord, kompostjord och sand.

Många skikt i täckningen

Återställningen och täckningen av deponin består av många skikt. Underst finns avfallet som ska täckas.

 

Stegen i sluttäckningen

 

Steg 1: Justering och packning av olika lager med schaktmassor. Sättningsmätningar utförs.

Steg 2: Första duken läggs på. Skyddsduken är en fiberduk av geotextil och är till för att skydda nästa duk. Varje lager duk svetsas för att skapa en stor sammanhängande duk som täcker hela deponin.

Steg 3: Tätningsduken av HDPE gummi läggs på.

Steg 4: Sista duken läggs på. Det är en duk med dubbel funktion – dränering och skydd av duken under.

Steg 5: Dränerings- och skyddsskikt i form av sand, schaktmassor och allra överst matjord.

Steg 6: Slutligen utförs terrängmodulering med sand för ängar och jord för planteringsytor. Allt för att skapa en intressant och naturlik landskapsbild.

Drift och underhållsvägar anläggs för att kunna sköta till exempel gasanläggningen och grönytorna.

2021 den första etappen med växtlighet är på plats. Fortfarande återstår en stor del av deponin att sluttäcka färdigt. Foto: Bergslagsbild AB

2022 den andra etappens skyddsskikt är klart. Foto: Bergslagsbild AB

2023 den tredje etappens dukar är utrullande och skyddsskiktet körs ut. Foto: Bergslagsbild AB

Deponigasen tar vi hand om

Matrester och annat organiskt material som ligger nere i deponin utan tillgång till syre bildar deponigas när det bryts ner. Även om vi inte längre får deponera organiskt avfall kommer det som redan ligger i deponien att producera gas i flera år framöver.

Metan med kraftig klimatpåverkan

Deponigasen består framförallt av metan och den har en klimatpåverkan som är cirka 25 gånger större än koldioxid. Eftersom metan är en av de farligaste växthusgaserna måste vi ta hand om gasen för att minska miljöpåverkan.

Deponigasen blir fjärrvärme

Tack vare 42 gasbrunnar och flera kilometerlånga ledningar kan LSR utvinna deponigas ur det deponerade avfallet. Gasen levererar vi till fjärrvärmeverket i Landskrona där man förbränner gasen och återvinner som fjärrvärme.

Som komplement till befintligt gassystem installerar vi metanoxidationsbrunnar som ska driftsättas när gasproduktionen avklingar. Detta arbetet gör vi löpande.

Värme motsvarande 300 villor

Under 2022 utvann vi 980 000 kubikmeter deponigas. Det motsvarar uppvärmningen av drygt 300 villor med en genomsnittlig förbrukning av 20 000 kilowattimmar. Med tiden kommer dock mängden gas från Lundåkradeponin att avklinga.

Förorenat lakvatten

När det regnar på den del av Lundåkradeponin som ännu inte är sluttäckt uppstår lakvatten. Vatten som varit i kontakt med avfall innehåller näringsämnen och föroreningar. Det handlar om föroreningar som består av kväve, fosfor, organiska ämnen och metaller. I höga koncentrationer är dessa skadliga för miljön. Därför är det viktigt med system som samlar upp vattnet och renar det från föroreningar.

Lakvatten renas till Öresund

Lakvattnet tar vi om hand och samlar upp i ett lakvattensystem som är anpassat för stigande havsnivåer. Här samlas lakvatten upp och förs vidare till dammar för biologisk och kemisk rening. När vattnet är rent leds det ut i Öresund.

Under 2023 renade LSR 153 000 kubikmeter vatten.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/