Slam.

I Landskrona stad och Svalövs kommun är det LSR som ansvarar för kommunal slamtömning. Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som avfall under kommunalt ansvar. Enligt miljöbalkens och renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering är det endast kommunen – eller entreprenör som kommunen utser – som får tömma och transportera sådant avfall. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll och för att den är tillgänglig för tömning.

Kontakta oss.

Vid slamärenden ringer du direkt vår entreprenör Puls på 046-25 78 52 eller mejlar till slam@pulsab.se.

Telefonnummer vid akuta ärenden utanför kontorstid (vardagar 16-07, helger och helgdagar): 046-25 78 50.

Din checklista innan vi tömmer.

Kolla igenom den här checklistan noga innan vi kommer och tömmer din slambrunn. Här finns allt det som är viktigt att tänka på. Om vi inte kan tömma på grund av att  någon eller några av punkterna inte är uppfyllda debiterar vi en framkörningsavgift.

Viktigt om enskilt avlopp.

Slambilar är både bredare och betydligt tyngre än personbilar. Vägen måste vara körbar för slamsugningsfordon. Det innebär följande:

 • Vägen ska klara fordon med vikt upp till 30 ton.
 • Minsta vägbredd ska vara 3,5 meter. Och det ska vara möjligt för slambilen att vända i anslutning till själva anläggningen.
 • Vägen ska vara röjd och fri från buskar/träd/hinder till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4,7 meter.
 • Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats.
 • Vintertid ska snön vara bortröjd och vägen vara bekämpad från halka.

Lätt att hitta.

Tänk på att anläggningen ska vara lätt att hitta. Räkna inte med att föraren i slambilen hittar den bara för att den tömts tidigare. Det kan vara olika förare vid olika tillfällen. Märk ut anläggningen med pinne eller flagga.

Nära körbar väg.

Anslutningsplatsen där slambilen kopplar på slangen ska vara så nära körbar väg som möjligt. Slangdragning medför nämligen mycket hög arbetsbelastning för föraren. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och tömningsstället bör inte överstiga 10 meter. Om slanglängden är över 10 meter debiterar vi avgift enligt avfallstaxan. Om avståndet är längre kan du dra en lös eller nedgrävd slang med kopplingar från avloppsanläggningen till slambilens uppställningsplats. Se till att vägen där föraren ska dra slangen är fri från hinder som staket, murar och växtlighet.

Slanglängd över 10 meter debiterar vi med 190 kronor per påbörjad intervall på 10 meter. Påbörjad kubikmeter avrundar vi uppåt.

Lätt att öppna lock.

Locket ska vara lätt att öppna och eventuella bultar eller lås borttagna. Vid tömning får inte brunnslock eller manlucka vara övertäckt av exempelvis jord eller snö. Se till att locket inte frusit fast. Många betonglock väger för mycket. En enda person ska kunna lyfta av och på brunnslocket. Därför bör det inte väga mer än 15 kilo. Det finns lättare lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och själv installera på din slambrunn. Om anläggningen kräver 2 personer för att lyfta tungt lock eller för att hantera lång slangdragning debiterar vi detta enligt avfallstaxan. Lock som 2 personer inte kan hantera ansvarar fastighetsägaren för att lyfta av inför tömning. Fastighetsägaren ansvarar då också för nödvändiga åtgärder mot olyckor i väntan på tömning.

Lyft av stora och tunga brunnslock (över 15 kilo) innan vi kommer och tömmer.

Ingen tömning utan instruktion.

Fastighetsägaren ansvarar för att det är tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Ansvaret omfattar också att det finns tillräckligt tydliga tömningsinstruktioner – skriftliga eller muntliga – på plats vid tömningstillfället. I dag finns en mängd olika sorters minireningsverk. Därför varierar också tömningsinstruktionerna. Det kan till exempel vara skillnad i hur mycket slam som ska lämnas kvar i verket för att behålla den biologiska aktiviteten. En del minireningsverk måste du kort efter tömning fylla med vatten igen. Detta är alltså fastighetsägarens eget ansvar. Om tömningsinstruktionerna är otillräckliga utför vi inte tömning.

Viktigt om fosforfällor.

Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt så det kan hämtas med kranbil (undantag är fosforfällor i lösvikt som godkänts före renhållningsordningen 20140701). Vägen måste vara körbar för kranbil. Fri höjd vid fosforfällan ska vara 7 meter. Avståndet mellan angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om säcken väger upp till 500 kilo och högst 5 meter om den väger 1 000 kilo. Om avståndet är längre kan fastighetsägaren lyfta säcken till anvisad plats för hämtning. Det är fastighetsägarens ansvar att tillföra nytt filtermaterial efter tömning.

Så ofta ska du tömma.

Tömning av slam från enskilda avlopp anslutna till WC ska ske enligt tillståndet för anläggningen eller minst en gång per år. Filtermaterial i fosforfällor ska tömmas enligt tillståndet för anläggningen och tillverkarens anvisningar.

Abonnemang och tjänster.

Kampanjtömning är vårt standardabonnemang och det som dom flesta väljer. Det är dessutom det abonnemang som är bäst ur miljösynpunkt och det som är billigaste för dej. Med kampanjtömning tömmer vi din anläggning områdesvis. Vi meddelar dej cirka 2 veckor innan vi kommer och tömmer i just ditt område. Färre transporter och en gladare planet!

Tips! Tänk på att du kan få avisering på sms dagen innan vi tömmer. Då behöver du beställa det av oss.

Hur mycket du betalar i avgift beror på hur stor brunnen eller tanken är. Se alla priser i avfallstaxan här.

Budad och akut tömning.

När du behöver en extra slamtömning finns det två alternativ, budad eller akut. Väljer du en budad tömning kommer vi och tömmer hos dej inom fem arbetsdagar. För att tidsboka tömningen tillkommer en kostnad på 1 270 kronor.

Du kan också beställa en akut tömning. Då ordnar vi en sådan inom 24 timmar. Akut tömning är mycket dyrare än kampanj och budad tömning. Beställer du en akut tömning på helgen tillkommer dessutom ett helgtillägg. Se priser på helgtillägg här.

Avgift om vi inte kan tömma.

För att vi ska kunna utföra arbetet måste vi ha körbar väg fram till närheten av brunnen eller tanken. Du behöver också ha en anordning i markplan som gör det möjligt för oss att tömma. Om de här villkoren inte är uppfyllda – eller personalen som ska tömma av någon anledning inte får tillträde – debiterar vi en avgift på 640 kronor per tillfälle.

Sök dispens hos kommunen.

Miljöförvaltningen i Landskrona stad och Söderåsens miljöförbund i Svalövs kommun beslutar om dispenser från föreskrifterna om avfallshantering. Blanketter för förlängt tömningsintervall, eget omhändertagande och uppehåll hittar du på respektive kommuns hemsida. Dispensen innebär en kostnad för den som söker och ansökan skickas till myndighet enligt nedan:

Miljöförvaltningen Landskrona stad – e-tjänst hittar du här.

Söderåsens miljöförbund – blanketter hittar du här.

 

Giltighetstid dispens

Anmälan eller ansökan om undantag från föreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd. Enligt bestämmelserna skall ansökan vara ansvarig nämnd tillhanda, senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Undantag enligt nedan medges för maximalt följande tidsperiod per anmälnings- eller ansökningstillfälle, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

• Eget omhändertagande av slam och fosforfilter: 6 år
• Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare och slutna tankar: 6 år
• Förlängt tömningsintervall för fosforfilter: 3 år
• Uppehåll i hämtning: 3 år

Obs! Vid ägarbyte eller ändrade förhållanden upphör medgiven dispens att gälla. Inflyttande fastighetsägare måste då ansöka om dispens på nytt om sådan önskas.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

 1. Allmänt
 2. Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

  Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

  Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

 3. Varför vi behöver dina uppgifter
 4. LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

  För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

  Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

  LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

  • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
  • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
  • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
  • tillgång till Mina sidor,
  • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
  • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
  • faktura

  samt för att vi ska kunna

  • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
  • lägga effektiva tömningsrundor,
  • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
  • genomföra kundundersökningar,
  • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
  • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

  För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

  Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

 5. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR
 6. Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

  När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

  När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

  Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

  För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

 7. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan
 8. Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

 9. Lagring av personuppgifter
 10. Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

  Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

 11. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona
  1. Rättslig grund för kamerabevakning
  2. På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

  3. Lagras högst en månad
  4. Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

  5. Tillgång till inspelat material
  6. Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

 12. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv
  1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer
  2. Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

   Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

   Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

  3. Lagras i 180 dagar
  4. Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

  5. Tillgång till material och portabilitet
  6. Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

 13. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
 14. I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

  Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

  Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

  Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

  Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

  Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

 15. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter
 16. Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

  • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
  • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
  • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

  Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dig.

 17. Mer information om dataskyddsförordningen
 18. LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

  Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/