Så behandlar vi dina personuppgifter

På denna sida vill vi informera om hur LSR arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter. På länken nedan finns utförlig information om hur LSR behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB (nedan LSR), orgnr: 556195-7506.

Du har alltid rätt att få information om hanteringen av dina uppgifter. Om du har frågor kring personuppgiftshanteringen efter du läst denna information, kontakta oss på 0418 – 450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

Dataskyddsombud

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter på LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

IMY

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/

Allmänt

Dataskyddsförordningen är en förordning från EU. Förordningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du samtycker eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas:

• ta fram
• samla in
• registrera
• lagra
• läsa
• använda
• bearbeta/sammanföra
• ändra/justera
• strukturera
• bearbeta
• överlämna
• radera/förstöra

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Hos LSR sker behandling av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och det är styrelsen för LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Rättslig grund

Det finns olika rättsliga grunder för att behandla personuppgifter:

 • Samtycke – Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
 • Avtal – Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvariga.
 • Rättslig förpliktelse – Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
 • Intresseavvägning – Den personuppgiftsansvariga får behandla personuppgifter om den personuppgiftsansvarigas intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
 • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse – Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • Skydd av grundläggande intresse – Den personuppgiftsansvariga måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke.
Dina rättigheter

Rätt till information – Du har rätt att bli informerad om att behandling av personuppgifter har påbörjats och varför. Det gäller även om du inte själv lämnat ut uppgifterna. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning. Du har även rätt att begära ut tidigare information vid senare tillfälle.

Rätt till tillgång – Du har rätt att få reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta LSR:s kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen efter du uppvisat giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse – Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller med offentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Rätt till radering – Du har rätt att be om att uppgifterna om dig raderas.

Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

När uppgifterna raderas om dig måste LSR informera den som vi har delat ut uppgifterna till om raderingen.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Sedvanlig sekretessprövning görs innan allmänna handlingar lämnas ut.

Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för det insamlade ändamålet.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska LSR informera dig om detta.

Rätt till invändning – Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan till exempel innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritets­skydds­myndigheten.

Rätt till dataportabilitet – Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel från en social medietjänst till en annan.

LSR är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att LSR behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal.

Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Automatiserade beslut – Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Den personuppgiftsansvariga måste informera de registrerade om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.

Offentlighetsprincipen

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av ovanstående rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

LSR hanterar personuppgifter under följande processer

Avfallshämtning och slamtömning

Ändamål

Ändamålet är att samla in, transportera och behandla avfall under kommunalt ansvar från Landskrona stads och Svalövs kommuns invånare. För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi behandla personuppgifter om dig användningen varierar men är alltid kopplat till det kommunala uppdraget.

Rättslig grund

Rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter är en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas

 • Kundnummer
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fastighetsbeteckning
 • Bilder
 • Om befogat även hälsointyg
 • GPS -koordinater på kärl och enskilda avlopp
 • Registrering vid tömning via tagg

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (såsom sjukintyg) via e-post till oss. Vid insamling av känsliga uppgifter meddelar LSR instruktioner om hur dessa uppgifter ska skickas till oss.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

 • hämtning av ditt kommunala avfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor
 • utsättning hemtagning och service av dina kärl
 • möjlighet att beställa extratjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl
 • tillgång till Mina sidor
 • korrekt information om ditt serviceval i kontakt med kundtjänst
 • aviseringar och information kopplat till dina tjänster
 • faktura

samt för att vi ska kunna

 • göra uppföljning och dokumentera avvikelser
 • lägga effektiva körturer för tömning av avfall
 • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl eller brunn vid tömning
 • genomföra kundundersökningar
 • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor

Insamling av personuppgifter

Insamling av uppgifter sker från följande parter

 • Från den registrerade
 • Från avflyttande eller inflyttande ägare vid tecknande av serviceval
 • Från kommunen vid beslut som rör det kommunala ansvaret
 • Lantmäteriets fastighetsuppgifter.
 • Registrering av koordinater/tagg vid utförd tjänst kommer från avfallsentreprenör
 • Avvikelserapportering från avfallsentreprenören
 • SPAR-registret.

Lagringstid

Du är registrerad hos LSR under den tid som du har tömning av avfall under kommunalt ansvar och så länge du har en oreglerad skuld kvar till LSR. Samt under den efterföljande tid som krävs av gällande lagstiftning.

 • Bokföringslagen
 • Arkivlagen

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den avfallsentreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Avfallsentreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som tar del av dina personuppgifter som våra kundsystemleverantörer. Dessa agerar då i likhet med avfallsentreprenörenen som personuppgiftsbiträden.

Din kommun kan i vissa fall bli en tredje part.

När behandlingen upphör

Behandlingen av din uppgifter upphör när LSR uppfyllt kraven enligt:

 • Bokföringslagen
 • Arkivlagen

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering, mot extern part
 • Nätverkssegmentering
 • Patchning, uppdateringar
 • Skydd mot skadlig kod
 • Säker applikationsutveckling
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
Handläggning FNI

Ändamål

Ändamålet är att möjliggöra handläggning av överenskommelse med fastighetsägare där FNI inte är genomförbar.

Rättslig grund

Rättslig grund är avtal med den registrerade.

Personuppgifter som behandlas

Följande uppgifter hanteras i samband med handläggningen av överenskommelsen.

 • Kundnummer
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fastighetsbeteckning
 • Bilder på den aktuella fastigheten
 • Om befogat även hälsointyg

Insamling av personuppgifter

Insamlade personuppgifter kommer från följande källor.

 • Från den registrerade
 • Från kommunen vid beslut som rör det kommunala ansvaret
 • Lantmäteriets fastighetsuppgifter.
 • Offentliga karttjänster

Lagringstid

Överenskommelse är giltig tills ägarbyte sker eller om överenskommelsen sägs upp av endera part. Material lagras enligt samma principer som processen Avfallshämtning och slamtömning eftersom informationen hanteras i samma system.

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

Tillsynsmyndighet i de fall det krävs.

När behandlingen upphör

Rensning sker enligt samma principer som processen Avfallshämtning och slamtömning eftersom informationen hanteras i samma system.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering, mot extern part
 • Nätverkssegmentering
 • Patchning, uppdateringar
 • Skydd mot skadlig kod
 • Säker applikationsutveckling
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
Kamerabevakning på avfallsanläggning i Landskrona

Ändamål

På avfallsanläggningen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt.

Ändamålet är i första hand att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. I andra hand att med dedikerade kameror hos LSR i realtid verifiera fordon vid vägning av större fordon (över 3,5 ton) på avfallsanläggningen. Syftet är att registrera korrekta uppgifter om fordonet samt kontrollera lasten.

Rättslig grund

Rättslig grund för bevakningen är uppgift av allmänt intresse. LSR har tillstånd att använda fasta kameror för bevakning.

Personuppgifter som behandlas

LSR samlar in rörliga bilder där personer och registreringsnummer på fordon syns. Vid insamling sker ingen identifiering av personer.

Insamling av personuppgifter

Insamling av uppgifter ser via LSR kameror som finns monterade på anläggningen på stuverigatan 25 i Landskrona.

Lagringstid

Vi får spara lagrat bildmaterial högst 30 dagar efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

Leverantörer av kamerabevakningen av de område LSR innehar nämns under rubriken externa parter. Vid larm får även aktuell leverantör av larmbord tillgång till materialet. Leverantörerna arbetar som personuppgiftsbiträde till LSR. Personuppgifter finns tillgängliga vid behov för respektive biträde.

Tillgång till inspelat material har IT-ansvarig på LSR samt utredande polis vid misstanke om brott. Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Först då sker om möjligt identifiering av personer i bildmaterial.

Kamerabevakningen som används för invägning av större fordon spelas enbart upp i realtid för utvald personal i vågen/invägningen. Material i realtid är även tillgängligt för personuppgiftsbiträden vid behov.

När behandling upphör

Behandling upphör vid radering normalt efter 30 dagar efter inspelningstillfället.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering
 • Nätverkssegmentering
 • Patchning, programuppdatering
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsloggning
Registrering av registreringsnummer på fordon med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv för debitering av verksamhetsavfall

Ändamål

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer.

Ändamålet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer oavsett företagsform det vill säga alla företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Avfallskollektivet (hushållen).

Informationen som samlas in vid registreringen används också för att sammanställa statistik över:

 • besöksantal
 • typ av fordon
 • besöksmönster
 • hemkommun för fordonet
 • om fordonet är privatregistrerat alternativt registrerat på en verksamhet

Rättslig grund

Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas

Vid avläsning i sensorn samlas enbart registreringsnummer in, systemet arbetar inte med faktiska bilder av fordonet. Registreringsnumret matchas sedan mot en databas över registrerade lätta lastbilar som tillhör en verksamhet.

Matchningen genomförs av nuvarande leverantör av trafikmätning (se externa parter). Uppstår en matchning skickas underlaget vidare till underleverantör som utför debitering för inpasserade fordon.

Insamling av personuppgifter

Samtliga uppgifter samlas in via det automatiska systemet. Övrig hantering av personuppgifter i efterföljande steg sker genom personuppgiftsbiträden.

Lagringstid

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar efter avslutat avtal med leverantör av trafikmätning. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

LSR har underbiträdesavtal med leverantör av trafikmätning som i sin tur har underbiträdesavtal med sina underleverantörer som utför debitering.

Samtliga underleverantörer har tydliga instruktioner om hur materialet får hanteras och användas.

När behandlingen upphör

Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering
 • Patchning
 • Säker applikationsutveckling
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsloggning

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara.

Föranmälan om inpassering med privat avfall

Ändamål

Ändamålet med registreringen är att möjliggöra för företagare att nyttja en lätt lastbil för att lämna privat avfall utan att bli automatiskt debiterade.

Rättslig grund

Rättslig grund för inhämtning och behandling av personuppgifter är uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas

 • Registreringsnummer
 • Bostadskommun
 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • Mejladress

Insamling av personuppgifter

Samtliga uppgifter lämnas in av den som ansöker om inpassering med privat avfall. Inga uppgifter hämtas externt.

Lagringstid

Registrerade uppgifter sparas under innevarande kalenderår samt fyra månader under påföljande år.

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

Den registrerade får tillgång till komplett information om vilka personuppgifter vi har registrerat i respektive föranmälan. Informationen skickas som en PDF via e-post till besökaren.

LSR:s leverantör av hemsida har tillgång till uppgifterna vid felsökning av systemet.

När behandlingen upphör

Behandlingen upphör när kalenderåret är avslutat och kontrollerat av LSR. Vid ny ansökan efterföljande år påbörjas en ny behandling.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering
 • Patchning
 • Skydd mot skadlig kod
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsloggning
Vid användning av självservice på Mina sidor

Ändamål

Syftet är att möjliggöra för LSR kunder att få tillgång till hämtningsschema samt se viss information som finns registrerad i LSR:s kundsystem.

Rättslig grund

Rättsliga grund är uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas

 • Personnummer
 • Namn
 • Kundnummer
 • Telefonnummer
 • Hämtställeadresser
 • Faktureringsadress
 • Fakturor
 • Fakturornas betalningsstatus

Personuppgifterna på Mina sidor speglar informationen som finns registrerad i kundsystemet som beskrivs under Avfallshämtning och slamtömning. Uppdaterar du dina uppgifter via Mina sidor ändras detta automatiskt i kundsystemet.

Insamling av personuppgifter

Mina sidor är en spegling av de uppgifter som finns i kundsystemet. Den enda som kan ändra personuppgifterna som behandlas här är den behandlade.

Lagringstid

Du är registrerad hos LSR under den tid som du har tömning av avfall under kommunalt ansvar och så länge du har en oreglerad skuld kvar till LSR. Samt under den efterföljande tid som krävs av gällande lagstiftning.

 • Bokföringslagen
 • Arkivlagen

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

Informationen är endast tillgänglig för dig som kund och LSR samt vid behov kundsystemsleverantör.

När behandlingen upphör

Efter avslutat serviceval i enlighet med gällande lag

 • Bokföringslagen

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Autentisering
 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering
 • Nätverkssegmentering
 • Patchning
 • Skydd mot skadlig kod
 • Säker applikationsutveckling
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsloggning
Allmänna handlingar

Ändamål

LSR har en skyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen att diarieföra handlingar som kommer in till eller upprättas av LSR.

Rättslig grund

Är en rättslig förpliktelse.

Personuppgifter som behandlas

LSR gör bedömningen att det är följande uppgifter som kan förekomma men innehållet i handlingar kan variera och är inte förutbestämt. LSR har inte rådighet över vilka handlingar som skickas in.

 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mejladress

Insamling av personuppgifter

Samtliga uppgifter kommer från den som skickar in handlingar till LSR. I de fall LSR upprättar handlingar finns ett tydligt ämdamål med att inkludera personuppgifter.

Lagringstid

Bevaras

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

Allmänna handlingar kan alltid begäras ut av allmänheten. LSR genomför alltid en sekretessbedömning innan eventuella handlingar lämnas ut. Där bland annat GDPR beaktas.

När behandlingen upphör

Allmänna handlingar måste bevaras enligt gällande lagstiftning.

 • Offentlighets och Sekretesslag
 • Arkivlag

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering
 • Nätverkssegmentering
 • Patchning
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsloggning

Olika handlingar kan skyddas på olika sätt. Detta då det bland annat förekommer både analoga och digitala handlingar.

Telefonisystem

Ändamål

Kundservice, att vara tillgängliga för våra kunder.

Rättsliggrund

Rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter är en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas

LSR gör bedömningen att det är följande uppgifter som kan förekomma men innehållet i kan variera utifrån det register som vår telefonileverantör arbetar med, för närvarande Eniro, men vi har aldrig mer än följande uppgifter om dig, dvs det kan vara mindre än nedanstående

 • Namn
 • Telefonnummer

Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna som LSR kan se tillhandahålls via telefonileverantörens register.

Lagringstid

Samtalshistorik sparas i 10 år och är i enlighet med de lagkrav som telefonileverantören har. Samtalshistoriken innehåller uppringarens nummer samt det nummer som besvarar samtalet. Telefonnumret i sig är inte en personuppgift om det inte kan kopplas ihop med en person.

Personuppgiftsbiträden och delning av uppgifter till tredje part

Se underleverantörer i lista externa leverantörer. Samtalslistor kan begäras ut av tredje part såsom polismyndigheten eller annan myndighet.

När behandlingen upphör

Samtalshistorik raderas efter 10 år när lagkrav om lagring uppfyllts.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

LSR arbetar för att skydda dina personuppgifter på följande sätt i denna behandling

 • Behörighetsstyrning
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptering
 • Patchning, uppdatering av programvara
 • Skydd mot skadlig kod
 • Säker applikations utveckling
 • Säkerhetskopiering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsloggning och logganalys

Externa parter

Nuvarande externa parter

Avfallsentreprenör – Ohlssons i Landskrona AB 556559–3497

Leverantör av kundsystem – KAAB Kommunadministrativa Datasystem Aktiebolag 556247–3784

Leverantör av hemsida – MJ visual AB 556872–1855

Telefonileverantör – Attractiva AB 556998–4965, underbiträde Frontdesk Nordic AB 556907–3256, Telavox AB 556600–7786

IT leverantör – IVER Sverige AB 556575–3042

Kamerabevakning område Landskrona – Swedsecur AB 556415-5041

Larmbordsentreprenör – Westra Security Group AB 559201-9664

Leverantör av trafikmätning – Facility Labs AB 556812–4738

Tillsynsmyndighet Landskrona –Miljöförvaltningen

Tillsynsmyndighet Svalöv – Söderåsens Miljöförbund

Cookies

Här på lsr.nu använder vi cookies. En cookie (eller kaka på svenska) är en liten textfil som sajten du besöker begär att få spara ner på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Textfilen används sedan för att sajten ska ”minnas” dig, till exempel om du loggar in. När du loggar in sparas en cookie på din dator och varje gång du klickar dig vidare till en ny sida skickar datorn en cookie tillbaka till sajten som konstaterar att du är inloggad. På så sätt slipper du logga in på nytt för varje ny sida du besöker.

Vi använder även cookies för att mäta statistik, i syfte att förbättra sajten. På LSR använder vi Piwik pro för att analysera användandet av vår sida. Genom att göra det kan vi göra förbättringar som hjälper dig att lättare hitta rätt.

Vi sparar ingen personlig information om dig. I analysen avpersonifieras varje användare och vi kan inte koppla ett visst besök till en specifik användare. Informationen lagras inom EU och skickas inte vidare till så kallat tredje land.

Om du inte accepterar cookies eller om du vill ta tillbaka ett godkännande gör du det lättast i inställningarna för samtycke nedan. Andra alternativet är att använda dig av säkerhetsinställningarna för din webbläsare. Där kan du även göra inställningar som gör att du blir tillfrågad om cookies vid varje besök. I webbläsaren kan du även radera tidigare sparade cookies samt se vilka som finns sparade. Exakt hur du gör är olika för olika webbläsare så kontrollera webbläsarens hjälpsidor för instruktioner om hur du ska göra.

 

Inställningar för samtycke

Här kan du ändra dina inställningar för cookies.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/